• هر متر مربع پی در ساختمانهای ۴ الی ۷ طبقه حدودا ۳ الی ۳.۵متر مکعب بتن نیاز دارد

 • هر متر مربع سقف تیرچه و بلوک حدودا ۱ الی ۲ متر مکعب بتن نیاز دارد

 • هر متر مربع سقف حدودا تعداد ۷ الی ۹ قالب سفال سقفی نیاز دارد

 • هر متر مربع سقف حدودا تعداد ۶ الی ۷ قالب یونولیت نیاز دارد

 • هر متر مربع  دیوار ۱۰سانتی حدودا تعداد ۱۶الی ۱۸قالب تیغه ۲۵×۲۰×۱۰نیاز دارد

 • هر متر مربع  دیوار ۱۰سانتی حدودا تعداد ۱۸الی ۲۰قالب تیغه ۲۲×۲۰×۱۰نیاز دارد

 • هر متر مربع  دیوار ۱۰سانتی حدودا تعداد ۵۶الی ۷۰قالب آجرفشاری یا ده سوراخ نیاز دارد

 • هر متر مربع دیوار چینی با سفال ۱۰×۲۰×۲۵ حدودا ۲۲الی ۲۴کیلوگرم ملات ماسه و سیمان نیاز دارد

 • هر متر مکعب ملات ماسه و سیمان حدودا ۲۲۰کیلو گرم سیمان نیاز دارد

 • هر متر مکعب ملات ماسه و سیمان حدودا ۱۹۲۰کیلو گرم ماسه نیاز دارد

 • هر متر مربع  گچ و خاک حدودا ۱۶کیلو گرم گچ و ۱۶کیلوگرم خاک نیاز دارد

 • هر متر مربع  سفیدکاری حدودا ۶.۵ کیلوگرم گچ نیاز دارد

 • هر متر مربع  کف موزاییکی تعداد ۱۰عدد موزاییک ۳۰*۳۰نیازدارد

 • هر متر طول میلگرد ۸ مقدار ۰.۳۹۵کیلوگرم می باشد

 • هر متر طول میلگرد ۱۰مقدار ۰.۶۱۷کیلوگرم می باشد

 • هر متر طول میلگرد ۱۲مقدار ۰.۸۸۸کیلوگرم می باشد

 • هر متر طول میلگرد ۱۴مقدار ۱.۱۲ کیلوگرم می باشد

 • هر متر طول میلگرد ۱۶مقدار ۱.۵۸کیلوگرم می باشد